Strojárenský priemysel

Naši zamestnanci vykonávajú elektrickú a mechanickú inštaláciu nových zariadení pre spracovanie / modernizáciu existujúcich zariadení a udržiavacích prác v rôznych oblastiach priemyslu, ako sú: aplikačná technika, logistika, robotika, fotovoltaika, vnútropodniková preprava materiálov – transportná technika.


Zdroj: http://www.mkv-montaza.si/storitve-dejavnost/dejavnost-montaze-industrijskih-postrojenj/elektro-montaza/

Takto reagujeme na technologické požiadavky našich objednávateľov prác, podľa priloženej  dokumentácie a obhliadky samotného miesta realizácie a hodnotenia nákladov pripravujeme samotný pracovný tím  ( projektový manažér, vedúci projektu, montéri, …), ako aj potrebné vybavenie ( prefabrikované lešenia, vysokozdvižné vozíky, potrebné náradie …), to všetko s ohľadom na práce vykonané v stanovenom časovom rámci a v medziach finančných možnosti. Zároveň takto znižujeme riziko, pokiaľ ide o výskyt neočakávaných situácií a možných komplikácií na minimum.

Stavebný priemysel

 Inštalácia elektrických rozvodov priemyselných stavieb, obytných budov a domov. Zamestnanci sa takto podieľajú na údržbe a opravách elektrických rozvodov a súvisiacich zariadeniach v budovách. Vykonávajú skúšky elektroinštalácie po dokončení inštalácie, montáž káblového vedenia a káblových súborov, montáž a zapájanie meracích prístrojov a súprav na meranie a kontrolu odberu elektrickej energie.

 

 

Obr. samostatný výber